Stora Anslag till Jonathan Cedernaes och Helen Wang

2018-10-31

Jonathan Cedernaes och Helen Wang vid Uppsala universitets vetenskapsområde för medicin och farmaci tilldelas Svenska Sällskapet för Medicinsk Forsknings Stora Anslag, ett fyraårigt etableringsstöd för yngre forskare.

Jonathan Cedernaes och Helen Wang, Uppsala universitet

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF) beviljar varsitt fyraårigt etableringsstöd till Jonathan Cedernaes, institutionen för medicinska vetenskaper, och Helen Wang, institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi. Anslaget syftar till att ge yngre, lovande forskare möjlighet att etablera sig som självständiga forskare.

Jonathan Cedernaes projekt fokuserar på interventioner inriktade på dygnsrytmen för att identifiera vävnadsspecifika mekanismer för att förbättra metabol hälsa hos människor. Många utför idag skiftarbete eller sover antingen för lite eller på oregelbundna tider. Sådana störningar av dygnsrytmen och sömnen ökar på sikt – genom oklara mekanismer – risken för bland annat hjärtkärlsjukdomar, ofördelaktig viktuppgång, och typ 2-diabetes. Jonathan Cedernaes forskning visar att vävnaders cellulära dygnsrytmer störs vid simulerat skiftarbete med för lite sömn, och att det sker i de vävnader som reglerar ämnesomsättningen, såsom muskel- och fettvävnaden. Detta tycks i sin tur leda till vävnadsspecifika störningar av ämnesomsättningen.
– Jag kommer nu med essentiellt stöd från SSMF att utforska hur olika livsstilsfaktorer och tillstånd med störd ämnesomsättning påverkar dygnsrytmer och kan modulera vävnadsspecifika molekylära mekanismer hos människor. Förhoppningen är att finna molekylära mål mot negativa effekter av störd dygnsrytm, exempelvis vid skiftarbete, berättar Jonathan Cedernaes.

Helen Wang tilldelas anslag för projektet Genmultiplicering – en ny regulatorisk mekanism i patogena bakterier. Sjukdomsalstrande bakterier har utvecklat olika strategier för att etablera infektioner och orsaka sjukdom. Bakterier har ofta ringformade extrakromosomer, som bland annat bär på egenskaper som är nödvändiga för infektion, dessa kallas virulens-plasmider.
– Nyligen upptäckte vi en ny virulensstrategi i pestbakterier. Vid infektion, när det behövs mycket av virulensfaktorerna, ökar bakterien antalet virulens-plasmider i cellen. Den här så kallade gen-dos regleringen är förmodligen universell och verksam i många andra plasmid-innehållande bakterier. Liknande plasmider som kodar för viktiga virulensfaktorer och antibiotikaresistens finns också i många andra sjukdomsalstrande bakterier. Min forskargrupp undersöker hur denna nyupptäckta gen-dos reglering går till på en cellulär nivå i pestbakterier. Mitt långsiktiga mål är att kunna hitta nya strategier för att bekämpa bakterieinfektioner och spridning av antibiotikaresistens, säger Helen Wang.


Mer information  Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning

Nyheter