Signerat: PRåM – Med fokus på områdets lärande

2019-02-13

Vetenskapsområdets pedagogiska råd PRåM inrättades 2015 i syfte att överblicka, initiera och sprida god pedagogisk verksamhet inom Medfarm. Under vårteminen inbjuder PRåM till flera aktiviteter med fokus på bland annat flexibla lärmiljöer och återkoppling i undervisningen.

Jörgen Bengtsson, Ulf Holmbäck och Eva Thörnqvist

Det pedagogiska rådet vid vetenskapsområdet (PRåM) har som syfte att öka medvetenhet och kunskap om pedagogik i undervisningen och möjliggöra det viktiga erfarenhetsutbytet mellan lärarna på våra utbildningar. PRåM strävar efter att vara ett stöd till all personal involverad i undervisning.

PRåM vill möta undervisande personal utifrån de behov som finns – doktorander som ska börja undervisa har andra behov än de lärare som varit anställda många år inom området. För doktorander och post-docs som ska börja med undervisning ges varje termin den korta förberedande kursen Introduction to Teaching. Syftet med denna praktiskt orienterade kurs är att ge ett pedagogiskt självförtroende. För de med mer erfarenhet arrangerar PRåM återkommande konkretiseringsverkstäder och pedagogiska konferenser lokalt på BMC för att möjliggöra erfarenhetsutbyte och möjlighet till pedagogisk reflektion.

PRåM arbetar för att den undervisning som sker inom området ska bedrivas på vetenskaplig grund. Som ett led i detta har PRåM tillsammans med ett flertal lärare arbete för att få fram mer studentaktiverande lärmiljöer. Ett konkret resultat är de tiotal salar som kommer att utrustas med flexibel möblering och kompletteras med extra whiteboards. Den 27 mars anordnas en kickoff där vi gemensamt utforskar den flexibla möbleringen.

För att öka erfarenhetsutbytet mellan undervisande personal inom vetenskapsområdets olika utbildningar kommer PRåM att införa öppna verkstäder. Tanken med upplägget är att det ska vara lätt att delta, inget krav på anmälan, på BMC och med täta träffar för att kunna följa upp det som diskuterats vid tidigare träffar. Den sista onsdagen varje månad med start i april är alla välkomna för att diskutera utvecklingsprojekt eller utmaningar när det gäller undervisning.

Tisdag 9 april anordnar PRåM för andra gången en pedagogisk konferens på BMC. Huvudtalare är Professor Thomas Angelo från University of North Carolina med starka kopplingar till både medicin och farmaci. Han kommer att prata om återkoppling och leda en workshop om detta. Återkoppling som tema har visat sig vara mycket aktuellt då flera utbildningar fokuserar på detta inför sina kommande utbildningsutvärderingar. Under eftermiddagens parallella sessioner finns möjlighet för lärare att presentera utvecklingsprojekt och idéer. Det kommer även att finnas ett studentdrivet spår då PRåM ser det som utomordentligt viktigt att studenterna involveras och känner sig delaktiga i våra aktiviteter.

Rådet eftersträvar att ha en överblick över den goda pedagogiska verksamhet som bedrivs inom vetenskapsområdet och att verka för att goda pedagogiska idéer sprids. Således tar vi tacksamt emot förslag på aktiviteter som PRåM kan arbeta vidare med.

Jörgen Bengtsson, Ulf Holmbäck och Eva Thörnqvist
Vetenskapsområdets pedagogiska råd PRåM

Läs mer  www.medfarm.uu.se/vetenskapsomradet/pram/

Nyheter