Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Workshop Medicinska möten

Forum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap anordnar 27 november 2018 en workshop om det medicinska mötet. Workshopen riktar sig i första hand till forskare, lärare och doktorander vid Uppsala universitet.

Tid  27 november 2018 kl. 13.00–17.30
Lokal  Meddelas senare
Läs mer  Forum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap

Anmäl dig  till Anna Tunlid senast 15 november
Anmäl presentation  med abstract om max 200 ord till Anna Tunlid senast 31 oktober
Program  skickas senare ut till alla som anmält sig

Workshop Medicinska möten

Det medicinska mötet spelar en central roll inom vården. Samtidigt är dessa möten komplexa. De rymmer såväl patientens egna upplevelser av sjukdom och ohälsa som vårdgivarens professionella kompetens. Här möts värderingar, förväntningar och kunskap av skilda slag, men också tidsbundna och kulturella föreställningar om sjukdom och hälsa. Dessutom innebär det medicinska mötet en ofrånkomlig maktasymmetri mellan patient och vårdgivare. Det finns idag en pågående diskussion om det medicinska mötet och hur det kan utvecklas från ett flertal perspektiv, exempelvis personcentrerad vård, hälsolitteracitet och narrativ medicin. 

Workshop Medicinska möten riktar sig i första hand till forskare, lärare och doktorander vid Uppsala universitet och är den första av en serie planerade workshops med syfte att främja ett utbyte av kunskap, erfarenheter och forskningsperspektiv mellan de humanistisk-samhällsvetenskapliga och medicinsk-farmaceutiska vetenskapsområdena.

Till workshopen välkomnar vi kortare presentationer om cirka 15 minuter på tema Medicinska möten från forskare, lärare och doktorander inom humaniora, samhällsvetenskap, medicin och farmaci. Skicka ditt abstrakt om max 200 ord till Anna Tunlid senast 31 oktober.