Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

PRåM

Välkommen till Pedagogiska Rådet vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci.

Konkretiseringsverkstad 2018

Nu finns snart det reviderade pedagogiska programmet tillgängligt. På konkretiseringsverkstad Det nya pedagogiska programmet – hur skall det användas konkret? går vi igenom de större förändringarna och börjar arbeta med det tillhörande stödmaterialet.

Tid     Torsdag 19 april 2018, kl 12.00-15.00
Plats  BMC, A7:103 (vi inleder med enklare lunch)
För     Undervisande personal och studenter inom vetenskapsområdet medicin och farmaci

Verkstaden inleds med en föreläsning av representant från pedagogiska programmets arbetsgrupp följt av gruppdiskussioner hur ni inom era respektive program/kursen vill arbeta med det pedagogiska programmet. Ta gärna med en dator eller någon form av ”smart device”

Anmälan senast 9 april via http://doit.medfarm.uu.se/kurt11649
Kontakt pram@medfarm.uu.se

The new pedagogical program – how can it be used?

Soon the revised pedagogical program (Teaching and Learning at Uppsala University) will be available. At this pedagogical workshop, the major changes compared to the previous version is highlighted; and we start using the supporting material.

Time    Thursday April 19 2018, 12.00-15.00
Venue  BMC, A7:103 (we will start with a light lunch)
For       Teachers and students within the disciplinary domain of medicine and pharmacy

The workshop will start with an introductory lecture by representative from the pedagogical program working group; followed by group discussions about how you within your programs/courses want to work with the pedagogical program. Bring a laptop or some kind of “smart device”.

Register no later than April 9th via http://doit.medfarm.uu.se/kurt11649
Contact pram@medfarm.uu.se

I Pipeline

  • Förbereda konkretiseringsverkstad 19 april 2018
  • Planera inför PRåM:s pedagogiska konferens 6/11 (Save the Date!!) med professor Tom Angelo som ”Keynote speaker”
  • Iordningställa en portal för utbildningsutvärderingen

Vad är PRåM?

Under hösten 2015 inrättade vetenskapsområdet för medicin och farmaci ett pedagogiskt råd (PRåM). PRåM ska vara rådgivande för utbildning på grund- och forskarnivå och verka stödjande i pedagogiska och ämnesdidaktiska frågor.

Rådet strävar efter att ha en överblick över den goda pedagogiska verksamhet som bedrivs inom vetenskapsområdet, och att verka för att goda pedagogiska idéer sprids. Uppdraget innefattar också att initiera områdesövergripande utvecklingsprojekt och arbeta för pedagogisk förnyelse som vilar på vetenskaplig grund.

Länk mellan undervisning, lärande och pedagogisk forskning

PRåM fungerar som en länk mellan undervisning, lärande och pedagogisk forskning. Rådet informerar om vidareutbildning, tillgängliga projektmedel m.m. för utveckling av pedagogiska moment och dess effekter på lärande.

Det pedagogiska rådet kommer att ha en viktig roll i det nya kvalitetssäkringssystemet för högre utbildning och ska informera om och följa upp arbetet med excellenta lärare. Rådet är även en ämnesdidaktisk nod som kan ingå i universitetsgemensamma nätverk och främja erfarenhetsutbyte mellan våra vetenskapsområden. För mer information, kontakta pram@medfarm.uu.se

Eller skriv direkt på vår virtuella anslagstavla.

Vilka ingår i PRåM?

Under verksamhetsperioden 2015.09 – 2018.08 består PRåM av:

* permanent arbetsgrupp

Dokument och rapporter

Här ligger länkar till egna och andras dokument och rapporter