Strategiska partnerskap

Uppsala universitet och vetenskapsområdet för medicin och farmaci samverkar i strategiska partnerskap med större företag och offentliga organisationer av särskild betydelse för universitetets verksamhet.

Uppsala universitets strategiska partnerskap omfattar flera vetenskaps- och ämnesområden. De består av samarbeten kring personrörlighet, utbildningssamarbeten, rekrytering och forskningssamarbeten.

Målet med våra strategiska partnerskap är att

  • skapa långsiktiga samarbeten för ömsesidig utveckling
  • berika vår utbildning och forskning
  • skapa vidare förståelse av behov och lösningar på samhällets utmaningar.

Initiativ till ett strategiskt partnerskap kan tas av Uppsala universitets ledning eller en extern partner. Rektor, prorektor och vicerektorer ingår i styrgruppen för varje strategiskt partnerskap.

Uppsala universitets strategiska partners

Region Gotland
Fokusområden för samverkan:

En attraktiv universitetsö och utvecklingsmiljö
Ömsesidigt kunskapsutbyte
Forsknings och innovation

Uppsala Kommun
Fokusområden för samverkan:

Kompetensförsörjning och komptetensutveckling
Hållbar samhällsutveckling och infrastruktur
Näringsliv och arbetsliv

Intentionsavtal om samverkan med forskningsinstituten RISE

Uppsala universitet har tecknat ett intentionsavtal med forsknings­instituten RISE – Research Institutes of Sweden – ett nätverk för svenska forskningsinstitut. Genom ökad samverkan och partnerskap mellan universitet och industriforskningsinstitut skapas förutsätt­ningar för att stärka det svenska näringslivets konkurrenskraft och tillväxt.

Syftet med avtalet är att stärka Uppsala universitets och RISE:s position nationellt och internationellt inom gemensamma forskningsområden. Avtalet ska också bidra till att knyta utbildningen närmare tillämpad forskning och innovationssystem och stimulera studenternas kontakter med näringsliv och omgivande samhälle.

RISE och Uppsala universitet har kommit överens om några områden där det finns goda förutsättningar för fördjupad samverkan:

  • avancerade faciliteter för teknologiutveckling, produktion och testning (t.ex. FREIA, Ångströmverkstad, UppTech)
  • det digitala samhället/Internet of Things (IoT)
  • energi med KIC InnoEnergy
  • hälsoområdet med EIT Health
  • nanoteknologi
  • testbäddar för t.ex. biologiska läkemedel, IoT och kulturarv
  • Gotlandssamarbetet/Hållbara Gotland.

Exempel på former för samverkan är att söka medel för och driva gemensamma forskningsprojekt, anordna seminarier, delta i rekrytering och handledning av doktorander, delta i kurser och utbildningar och att planera, utnyttja och samfinansiera dyrbar utrustning.

Läs mer om Samverkan vid Uppsala universitet