Forskningsinfrastrukturer

Internationellt högklassig infrastruktur i form av experimentell utrustning, databaser, bibliotek, samlingar och biobanker är avgörande för framgångsrik forskning. 

Följande forskningsinfrastrukturer får finansiellt stöd av områdesnämnden för medicin och farmaci under perioden 2020–2022. 

Lokala forskningsinfrastrukturer

Forskningsinfrastruktur vid vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap

Nationella forskningsinfrastrukturer

Array och analysplattformen

Array and analysfaciliteten tillhandahåller microarray-relaterade tjänster baserade på DNA mikroarryer från Thermofisher (Gene Chip 3000 and Gene Titan systemen), vilket inkluderar analyser av mRNA/ncRNA nivåer, miRNA nivåer, DNA-kopietalsmätningar och custom/helgenom SNP genotypning etc. Dessutom tillhandahåller vi bioinformatiskt stöd och utvecklar bioinformatiska verktyg som löser problem som många användare ställs inför.

Mer information: Array and Analys Facility

BioVIS

BioVis – Plattform för biologisk visualisering erbjuder en unik kombination av teknologi och kunskap för visualisering av biologiska prov, från vävnader och celler till subcellulär nivå. Vi är specialiserade på olika tekniker inom ljusmikroskopi, elektronmikroskopi, flödescytometri med cellsortering samt bild- och dataanalys. Vetenskapsområdet för medicin och farmaci bidrar med en stor andel av BioVis finansiering, vilket gör det möjligt att hålla nere användningskostnaderna för kunder vid Uppsala universitet. BioVis är tillgängligt för kunder vid Uppsala universitet men användare vid andra universitet, myndigheter och företag är också välkomna.

Vi tillhandahåller utbildning på instrumenten varefter du får möjlighet att själv använda utrustningen. Vi erbjuder också full service, det vill säga att vi tar hand om bildtagning med mikroskop, flödescytometri eller cellsortering. Användning av elektronmikroskop sker bara genom full service.

Mer information www.biovis.uu.se/

Centrum för preklinisk cancerbehandling

Centrum för preklinisk cancerbehandling (PCT-centret) erbjuder prekliniska och kliniska forskare möjligheten dels att utvärdera nya lovande läkemedelskandidater tillsammans med etablerad standardbehandling in vivo och dels att förfina nuvarande behandlingsmetoder.

Faciliteten använder motsvarande utrustning som används vid behandling vid kliniken, i utrustningen ingår en avancerad strålmaskin som med hjälp av datortomografi kan ge fokuserad och riktad tumörbehandling. Uppföljning av behandlingen kan göras med bioluminiscens-mätningar. PCT-centret erbjuder strålbehandling, hjälp med dosplanering samt övrig hjälp (t.ex. behandling med cytostatika, dataanalys etc.)

Mer information igp.uu.se/infrastrukturer/preklinisk-cancerbehandling/

Hedenstiernalaboratoriet

Hedenstierna translationella laboratorium är ett av Nordens mest avancerade stordjurslaboratorium där det finns resurser att utföra alla typer av studier och interventioner involverande stordjur, till exempel all slags kirurgi och undersökningar av respiratorisk, cirkulatorisk, cerebral och renal fysiologi/patofysiologi.

Laboratoriet har toppmodern övervaknings-/respirations-/mätutrustning samt tillgång till bland annat avancerad ny bilddiagnostik som PET-CT och PET-MR. Det är en ”core facilility” och har stor nationell och internationell samarbetsyta.

Kontakt/Mer information: Miklós Lipcsey, institutionen för kirurgiska vetenskaper

IMBIM BSL3-Lab

IMBIM BSL3-Lab erbjuder hjälp till forskargrupper inom och utanför Uppsala universitet med design, utförande och tolkning av studier runt BSL3 organismer. Vår personal har stor erfarenhet att bedriva forskning, framför allt rörande zoonotiska virus av BSL3-klass, men infrastrukturen kommer på sikt även ge möjlighet till studier av bakterier av BSL3-klass.

På IMBIM BSL3-Lab finns all nödvändig utrustning för att isolera, amplifiera och karakterisera mikroorganismerna. Då IMBIM BSL3-Lab är det enda säkerhetslaboratoriet i Uppsala som hanterar humanpatogener servar det även sjukhuset med tester som kräver BSL-3 nivå.

Kontakt/Mer information Åke Lundkvist, institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

Klinisk metabolomik och läkemedelsmonitorering

Faciliteten för klinisk metabolomik och läkemedelsmonitorering (Clinical Phenomics) tillhandahåller tjänster baserade på högupplöst masspektrometri med instrument från ThermoFisher Scientific (Q Exactive Orbitrap teknologi). Våra tjänster inkluderar analyser av lågmolekylära ämnen i humana kroppsvätskor (metabolomik) samt utveckling av analysmetoder för läkemedelsmonitorering (TDM). Faciliteten är placerad vid institutionen för medicinska vetenskaper vid Akademiska sjukhuset (Klinisk kemi och farmakologi: KKF). Laboratoriet är ackrediterat av SWEDAC (SS-EN ISO 15189) för att leverera resultat på patientprover och som beslutsstöd i kliniska studier.

Är du intresserad av att använda faciliteten?

Kontakt/Mer information: Kim Kultima, institutionen för medicinska vetenskaper

Lågmolekylär masspektrometri

Infrastrukturen Lågmolekylär masspektrometri kommer att drivas i samverkan med infrastrukturerna Klinisk metabolomik och läkemedelsmonitorering (Akademiska sjukhuset) och Masspektrometri TekNat (Uppsala universitet, BMC) under ett gemensamt paraply. Lågmolekylär masspektrometri erbjuder tjänster inom kvantitativ och kvalitativ analys av små organiska molekyler med kromatografisk teknik kopplad till masspektrometri (LC-MS/MS). Arbetet omfattar analys av såväl kroppsegna substanser, som läkemedel och deras metaboliter i främst biologiskt material. Frågeställningar som kan vara aktuella är inom metabolomik, lipidomik, farmakokinetik, läkemedelsmetabolism etc.

Verksamheten startar under våren 2020.

Kontakt: Mikael Hedeland, institutionen för läkemedelskemi

NMR Uppsala

NMR Uppsala är en tvärvetenskaplig plattform som:

  • ger forskarna vid Uppsala universitet tillgång till modern NMR-spektroskopi
  • tjänar som ett spetskompetenscentrum inom NMR vid Uppsala universitet och optimerar resursanvändningen lokalt vid universitetet och anslutningen till nationella plattformar
  • ökar förståelsen och användningen av modern NMR.

Plattformen tillhandahåller expertis, tjänster, rådgivning och utbildning till Uppsala universitets forskare, som gynnas av NMR-spektroskopi. Den omfattar 600 och 500 MHz NMR-spektrometrar utrustade med kryoprober och ger tillgång till 400 MHz NMR för rutinanalyser av exempelvis organiska föreningar.

Plattformschefer är Celestine Chi och Adolf Gogoll, som har breda erfarenheter inom NMR, från proteiner till små molekyler.

Plattformen stöds av strategiska bidrag från vetenskapsområdet för medicin och farmaci och institutionen för kemi vid vetenskapsområdet för teknisk och naturvetenskap. Forskare från dessa enheter har prioriterad tillgång till en reducerad avgift, baserat på tid. Den här instrumenteringen tillhandahåller en utmärkt lokal anläggning för strukturell bestämning av föreningar – allt från komplexa naturliga produkter isolerade i små mängder till polypeptider och små proteiner – liksom dynamiken i dessa föreningar. Dessutom tillåter plattformen flera andra undersökningar att utföras, till exempel studier av protein-ligandinteraktioner och metabolomik.

Styrgruppen består av:

Ulf Göransson
Máté Erdélyi
Per Jemth
Jan Kihlberg

Mer information: nmrcenter.kemi.uu.se

PET-MR

Uppsala PET-centrum är sedan flera decennier världskänt för sin etablerade PET-kemi. En integrerad kliniskt inriktad PET/MRI-kamera, finansierad av Vetenskapsrådet, installerades i Uppsala under oktober 2014. Integrationen av PET och MRT är möjlig inte bara med PET/MR-kameran i sig, utan också av det faktum att anläggningen är en del av en infrastruktur fysiskt ihopkopplad med PET-centrum samt MR- och cyklotronanläggningar centralt belägna på Akademiska sjukhuset.

PET/MRI-plattformens syfte är dels att erbjuda tid för kliniska forskningsprojekt men också att underlätta uppbyggnaden av ett unikt bildbibliotek med data från från de strategiska forskningssatsningarna U-CAN och EpiHealth. Denna resurs är tillgänglig för forskare i Sverige. Enskilda forskare kan ansöka om tillgång till biologiska prover samt enkät- och registerinformationen från U-CAN och EpiHealth samt även information från bildbiblioteket.

Är du intresserad av att använda anläggningen?

Kontakta Anders Lundberg för en ansökningsblankett.

Kontakt: Håkan Ahlström, institutionen för kirurgiska vetenskaper

Tillbaka till toppen

Preklinisk PET-MRI

Plattformen för preklinisk PET-MRI är ett fullt utrustat prekliniskt laboratorium med radiokemilab, cell-lab och in vivo-lab för molekylär avbildning. De tjänster vi erbjuder sträcker sig från radiomärkning av molekyler till preklinisk molekylär avbildning men vi utför även translationella studier.

Plattformen har 4 moderna smådjurskameror modaliteter som inbegriper positronemissionstomografi (PET), single photon emission tomography (SPECT), magnetresonansavbildning (MRI) och datortomografi (CT). Typiska projekt är proof-of pharmacology, BBB-penetration, dos-respons studier, PK/PD studier och dosimetri. Våra akademiska priser är subventionerade.

Mer information: www.ilk.uu.se/plattformar/ppp/

Strukturanalys av glykosaminoglykaner

Vi bestämmer koncentration och struktur av glykosaminoglykaner i vävnadsprover, kroppsvätskor och odlade celler. Några milligram (torrvikt) vävnad eller 106-107 celler räcker ofta för att få tillförlitliga resultat. Känsligheten kan ökas avsevärt genom att analysera glykosaminoglykaner som isoleras från celler inkuberade med 35S-sulfat. Efter isolering av glykosaminoglykanerna klyvs de med enzymer till disackarider som separeras med reverse-phase-ion-pairing (RPIP)-HPLC. Disackariderna derivatiseras sedan med en fluorescent amid och detekteras och kvantifieras.

Kontakt/Mer information: Lena Kjellén, institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

Uppsala Biobank

Uppsala Biobank är den enda och gemensamma biobanken för Region Uppsala och Uppsala universitet och ansvarar för alla biobanksprover och provsamlingar inom deras verksamhet. I vårt uppdrag ingår det att säkerställa hög kvalitet genom att vara ett kunskapscentrum för biobanksfrågor.

Uppsala Biobank erbjuder bland annat rådgivning och utbildning kring biobanksfrågor samt tjänste för provhantering, provinsamling, förvaring, DNA-extraktion från helblod samt systemstöd för spårbarhet av prover.

Kontakt: info@uppsalabiobank.uu.se
Mer information: http://www.uppsalabiobank.uu.se/

Uppsala Clinical Research Center (UCR)

Uppsala Clinical Research Center (UCR) är en regional, nationell och internationell resurs för klinisk forskning med all den kompetens och teknik som behövs för att omsätta innovativa idéer till translationella forskningsprojekt, kliniska studier och registerbaserade förbättringsprojekt.

Mer information: www.ucr.uu.se/sv/

Uppsala University Behavioral Facility

Uppsala universitets beteendefacilitet (UUBF) erbjuder hjälp till forskargrupper inom och utanför Uppsala universitet med design, utförande, registrering och tolkning av beteendestudier på mösss, råttor och fisk. UUBF:s personal har stor erfarenhet av att bedriva forskning med inriktning på tolkning och utvärdering av beteende.

UUBF:s beteendeavdelningar har utrustning för utvärdering av olika typer av beteenden samt färdiga protokoll (SOP:ar) för ett flertal av dessa tester. UUBF hjälper också till med att skriva etiska ansökningar, programmera samt statistiskt bearbeta, analysera och tolka redan utförda studier. Dessutom driver UUBF en BSL-2-facilitet för arbeten med ett flertal olika virusvektorer samt håller regelbundna doktorandkurser med fokus på beteende, till exempel “How to study behaviour in vertebrates with focus on fish and rodents”.

Kontakt: uubf@farmbio.uu.se
Mer information: uu.se/en/research/research-platforms/uubf/

U-PRINT: Uppsala universitets 3D-printningsfacilitet inom medicin och farmaci

U-PRINT hjälper forskare och innovatörer inom medicin och farmaci att utveckla nya metoder, specialanpassade forskningsverktyg samt andra innovationer och tekniska lösningar för användning inom forskning, diagnostik och sjukvård. Vi utför främst 3D-printning med plastpolymerer och kompositmaterial men vi kan också hjälpa till med bioprintning i mindre skala.

U-PRINTs mål är att bidra till ökad innovation, produktivitet, kvalitet och konkurrenskraft inom medicin och farmaci vid Uppsala universitet. Vi prioriterar högkvalitativ akademisk forskning och har en tydlig och transparent tillgänglighetsprincip och prissättning.

Vi erbjuder full service när det gäller design och tillverkning av objekt med 3D-printning samt konsultation avseende alla aspekter av 3D-printning av objekt för användning inom livsvetenskaperna.

Mer information: www.mcb.uu.se/u-print