SCAPIS: Ny medicinsk kunskapsbank redo att ta emot ansökningar

2019-02-07

Hösten 2019 beräknas materialet i den nya medicinska kunskapsbasen SCAPIS bli fullt tillgängligt för vetenskapliga studier. Redan nu är du som forskare välkommen med din ansökan.

SCAPIS är en ny medicinsk kunskapsbank som rymmer data från 30 000 avancerade hälsoundersökningar utförda på svenskar i åldrarna 50–64 år. Undersökningarna är genomförda vid Akademiska sjukhuset och ytterligare fem svenska universitetssjukhus i syfte att bidra till ökad kunskap om uppkomsten av lung- och hjärt-kärlsjukdomar. Just nu läggs sista handen vid materialet som till hösten ska vara redo för vetenskapliga studier.
– Vi vill uppmana forskare vid Uppsala universitet att redan nu förbereda sina ansökningar till SCAPIS. Efterfrågan på materialet väntas bli omfattande och sannolikt kan det ta flera månader mellan inskickad handling och leverans av material, så ju tidigare ansökan når oss desto bättre, konstaterar Lars Lind som tillsammans med Johan Sundström, båda professorer vid institutionen för medicinska vetenskaper, driver Uppsalas arbete med SCAPIS.

SCAPIS erbjuder data, bilder och provresultat lämpade för studier i syfte att utveckla vårdens förutsättningar att identifiera individuell risk för sjukdom och därmed möjliggöra tidigare upptäckt och behandling. Det stora antalet deltagare och mätpunkter gör att kraftfulla statistiska metoder kan användas. Materialets aktualitet särskiljer det dessutom från befintliga databanker genom att bättre svara mot nutida livsstilar och riskfaktorer – idag är till exempel inaktivitet och övervikt vanligare orsaker till sjukdom än rökning och högt kolesterol.
– Totalt valde närmare femtio procent av de slumpvis utvalda i vår fokusgrupp att delta i undersökningarna. Det är en mycket positiv siffra som säkerställer att materialet i SCAPIS representerar personer med olika socioekonomisk bakgrund från hela Sverige, vilket tillåter att många olika vetenskapliga frågeställningar kan belysas, säger Johan Sundström.

Ansökningar till SACPIS behandlas av ett nationellt kansli placerat vid Gothia Forum för klinisk forskning. Materialet kommer att vara tillgängligt utan exklusivitet, vilket innebär att i princip identiska ansökningar kan beviljas samma data.
– Ser vi möjligheter att effektivisera den vetenskapliga processen genom att undvika dubbelarbete kan vi föreslå sökanden att samarbeta, men i så fall är det inte mer än just en rekommendation, säger Emma Larsson, SCAPIS Research Support Office.

Fakta SCAPIS

SCAPIS finansieras av Hjärt-Lungfonden, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Vinnova, Vetenskapsrådet samt de sex universitet och universitetssjukhus som i samverkan leder och driver SCAPIS.

Mer information & Kontakt  Scapis Uppsala
Läs mer  SCAPIS Sverige
More information  SACPIS for researchers

Magnus Alsne

Nyheter