Utbildningsfrågor

Medarbetare på enheten för utbildningsstöd

Har du frågor kopplade till beslut inom utbildning på grundnivå, avancerad nivå, forskarnivå, lika villkor och internationalisering av utbildning inom medicin och farmaci?

Vad kan vi hjälpa dig med?

Vi arbetar framförallt genom att ge administrativt stöd till kommittéer som fattar beslut i frågor om utbildning, lika villkor och internationalisering. Om du har frågor kan du kontakta den ansvariga handläggaren eller ordföranden i den i aktuella kommittén.

Nämnder och kommittéer

Vad vi gör på enheten för utbildningsstöd

 • Vi ger administrativt stöd till kommittéerna för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt kommittén för lika villkor.
 • Vi ger administrativt stöd till arbetet med internationalisering av utbildning.
 • Vi ger verksamhetsstöd åt prodekaner, ordföranden, programsamordnare, programansvariga och institutioner.
 • Vi medverkar i planering och uppföljning av utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
 • Vi arbetar med utbildnings- och kursplaner samt utbildningsinformation.
 • Vi ger administrativt stöd till program och beslutande kommittéer i arbetet med kvalitetssäkring och utvärdering av utbildning.
 • Vi bereder ärenden, remisser, yttranden och svar på inkommande skrivelser.
 • Vi arbetar med avtal med regioner, sjukhus och kommuner vad gäller verksamhetsförlagd utbildning (VFU).
 • Vi ger verksamhetsstöd i arbetet med verksamhetsplanering, fördelning av medel, ekonomisk planering, återrapportering, årsbokslut och verksamhetsrapport.
 • Vi samverkar och samarbetar i utbildningsfrågor med regioner, sjukhus och kommuner samt det omgivande samhället.
 • Vi medverkar i styrgrupper och arbetsgrupper.
 • Vi genomför utredningar och projekt samt arbetar med kvalitets- och metodutveckling.
Senast uppdaterad: 2021-03-18