Uppsala Health Summit sätter fokus på jämlik cancervård

2018-02-26

Fler drabbade och kostsamma behandlingar ställer cancervården inför stora utmaningar. Med toppmötet Uppsala Health Summit 2018: Care for Cancer vill Uppsala universitet stärka grunden för en jämlik vård som är tillgänglig för alla.

Lars Holmberg, Ingrid Demmelmaier och Bengt Westermark

Begreppet cancer omfattar fler än 200 sjukdomar som alla orsakas av okontrollerad cellväxt. Antalet drabbade ökar snabbt och häromåret beräknade Cancerfonden att vi riskerar en dubblering av mängden cancerfall till 2040 om inte rätt åtgärder vidtas. Samtidigt tar vi del av frekventa rapporter om hur framgångsrik forskning möjliggör tidigare diagnoser, förbättrade behandlingar och ökad möjlighet till överlevnad. Status Quo eller? Nja, inte riktigt.
– Att fler insjuknar i cancer är ofrånkomligt då vi lever längre och minskar dödligheten i andra sjukdomar. Likaså accelererar vår kunskap och tekniska kapacitet. Dessvärre följer vårdens resurser inte med i utvecklingen, vilket snabbt ökar gapet mellan medicinska möjligheter och vad sjukvården i realiteten förmår erbjuda, konstaterar Lars Holmberg, professor emeritus vid Uppsala universitets institution för kirurgiska vetenskaper.

Idag väger hälsoekonomiska aspekter allt tyngre vid vårdinsatser. Behandlingens verkan vägs mot dess pris, nya mer kostnadseffektiva alternativ måste prövas, och inför 2018 års internationella toppmöte Uppsala Health Summit valde arrangörerna att belysa frågan hur världen ska närma sig rättvis tillgång till diagnos och behandling av cancer.
– Världshälsoorganisationen uppmanar sina medlemsstater att utveckla nationella planer för tillgång till förebyggande insatser, screening, diagnos och behandling av cancer. I Sverige är situationen bättre än i de flesta andra länder, men fortfarande inte jämlik. Det ska inte handla om vem du är eller var du bor när du behöver hjälp, alltså måste vi skapa förutsättningar för dialog med fokus på bästa tänkbara vård för alla, säger Lars Holmberg som även är programrådsordförande för Uppsala Health Summit 2018.

Uppsala Health Summit är en återkommande internationell arena där representanter för forskning, vård, industri, myndigheter och organisationer möts för att utveckla praktiska lösningar på framtidens utmaningar. Stor vikt läggs vid workshops med fokus på kritiska ämnen, och i 2018 års program återfinns den medialt välexponerade studien Phys-Can under rubriken Implementing Physical Exercise in Cancer Care.
– Vi undersöker hur fysisk träning i grupp påverkar cancerrelaterad trötthet och livskvalitet, och märker under studiens gång att deltagarna ökar sin styrka, kondition och ork. Dessutom upplever de att gruppaktiviteten i sig bidrar med struktur i tillvaron och motiverar dem att hålla igång, berättar Ingrid Demmelmaier, docent i fysioterapi vid Uppsala universitet.
Forskarna följer 600 personer med cancer som under sex månader deltar i kontrollerad låg- eller högintensiv träning. Studien har rönt stort intresse, och diskussionen vid Uppsala Health Summit lockade tidigt gäster från en rad länder.
– Även om vårt projekt fortfarande pågår vet vi att träning är ett bra inslag i cancerterapin, likväl kvarstår flera frågetecken längs vägen in i vården. Vem ska betala, vem ska rekommendera patienterna att delta och vem ska motivera dem att fortsätta? Vi behöver inspiration och idéer hur Phys-Cans resultat kan implementeras i ordinarie verksamhet, och utfallet av workshopen beror på hur vi lyckas omsätta samtal i riktning och handling, säger Ingrid Demmelmaier.

Fortsatta utmaningar till trots ser cancerforskarna vid Uppsala universitet ljust på framtiden. Varje investerad krona ger god vetenskaplig utväxling, och står finansiärerna bi finns gott hopp om att påskynda utvecklingen.
– Självklart behöver vi arbeta förebyggande med de viktiga budskapen: avstå från rökning, håll vikten och kom ihåg att motionera. Det måste också avsättas större resurser för forskning som möjliggör ännu tidigare upptäckt och bättre behandling av spridsjukdomar, säger Bengt Westermark, i tio år Cancerfondens ordförande och numera seniorprofessor i tumörbiologi utan planer på att lämna livet i laboratoriet.
– Faktum är att idéerna bara blir fler med åren. Det här är en oerhört spännande och inspirerande miljö att få vistas i, och framför allt uppskattar jag att få se alla dessa yngre, fantastiska forskare utvecklas och ta föregående generationers arbete vidare!

Fakta: Uppsala Health Summit 2018


Magnus Alsne 

Nyheter Samverkan